Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dane a poplatky > Poplatok za komunálne odpady - fyzické osoby    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 25. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 26.06.2019
- papier: 27.06.2019
11.06.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Vyvoz odpadu - zmena
07.06.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č. 7-2019 Kopcany ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 22012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole...
05.06.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
03.06.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č. 6-2019 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Kopčany
03.06.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č. 5-2019 Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území obce Kopčany -návrh
03.06.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č 4 -Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území obce Kopčany - návrh
31.05.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
Plán práce 2
30.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
UZÁVIERKA CESTY I/2 ul. BRATISLAVSKÁ V OBCI KOPČANY
30.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
OZNAM - uzávierka
27.05.2019 pridané
na stránke:
Ostatné
časť:
Záverečný účet a hodnotiaca správa k program. rozpočtu 2018
27.05.2019 pridané
na stránke:
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019
časť:
Zápisnica OVK č. 2 o výsledku hlasovania vo voľbách do EP
27.05.2019 pridané
na stránke:
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019
časť:
Zápisnica OVK č. 1 o výsledku hlasovania vo voľbách do EP
27.05.2019 pridané
na stránke:
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019
časť:
Výsledky volieb do EP
27.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Záverečný účet a hodnotiaca správa k program. rozpočtu
25.05.2019 pridané
na stránke:
Zápisnice OZ
časť:
Zápisnica OZ - 14.05.2019
23.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - cyklotrasa Holíč, Kopčany
23.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
HLASUJTE ZA PROJEKTY PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU TTSK
23.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020
21.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam - elektroodpad, zberný dvor
21.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pravidelná autobusová doprava počas motocyklových pretekov
15.05.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
VZN 3-2019 o organizácii miestneho referenda
15.05.2019 pridané
na stránke:
Uznesenia OZ
časť:
Uznesenie OZ - 05 / 2019
09.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pozvánka - riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
12.04.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie
08.04.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam - odklonenie dopravy, uzávierka
04.04.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
01.04.2019 pridané
na stránke:
Voľby prezidenta SR 2019
časť:
Výsledky prezidentských volieb, 2. kolo
26.03.2019 pridané
na stránke:
Územný plán obce
časť:
Zmeny a doplnky č. 1_2018 ÚPN-O Kopčany - Čistopis
26.03.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
Zmeny a doplnky č. 1_2018 ÚPN-O Kopčany - Čistopis
26.03.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výzva - jarná deratizácia
25.03.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie
19.03.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda
19.03.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
18.03.2019 pridané
na stránke:
Voľby prezidenta SR 2019
časť:
Prezidentské voľby 2019 - 1. kolo - súhrnné výsledky hlasovania, obce
18.03.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky prvého kola prezidentských volieb 2019

Poplatok za komunálne odpady - fyzické osoby

Poplatníkom poplatku
je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce Kopčany oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť").

Sadzba paušálneho poplatku
poplatok je stanovený za osobu a kalendárny deň 0,0500 eura; ročný poplatok 18,30 eura

Poplatková povinnosť
vzniká
dňom zaevidovania trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta.
zaniká po dni zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Vznik poplatkovej povinnosti
Každá fyzická osoba (poplatník) je povinná do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti splniť oznamovaciu povinnosť. Oznamovaciu povinnosť môže plniť fyzická osoba priamo alebo prostredníctvom iného platiteľa poplatku.

Zmena poplatkovej povinnosti
Každá fyzická osoba (poplatník) je povinná do 30 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie poplatku splniť oznamovaciu povinnosť. Pod takouto zmenou sa rozumie aj zmena adresy trvalého pobytu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomností, zmena počtu poplatníkov, zmena platiteľa poplatku.

Zánik poplatkovej povinnosti
Každá fyzická osoba (poplatník) je povinná do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť oznamovaciu povinnosť zániku poplatkovej povinnosti.

Sankcia za nesplnenie oznamovacej povinnosti
Poplatník sa dopustí správneho deliktu ak nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti, podľa daňového poriadku, správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur,

Zníženie poplatkovej povinnosti v zdaňovacom období
Zníženie poplatku na rok 2013 si môže uplatniť platiteľ poplatku (poplatník) na základe žiadosti a predložených dokladov uvedených v § 14 ods. 14 a. Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku, ak sa poplatník v určenom období zdržiava alebo bude zdržiavať viac ako 90 dní v mimo mesta.

Tlačivá
Žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku:
Žiadosť o zníženie poplatku

Oznamovacia povinnost:
Vznik, zmena poplatkovej povinnosti
Zánik poplatkovej povinnosti
 
Doplňujúce informácie
Poplatok vyrubuje správca dane každoročne na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia poplatková povinnosť k poplatku za komunálny odpad, správca dane vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím. Na základe zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti správca dane upraví vyrubený poplatok rozhodnutím.
Splatnosť poplatku je určená v rozhodnutí. Poplatok sa platí na účet správcu dane 2708683002/5600, ktorý je uvedený v rozhodnutí alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Kopčanoch. Pri platbe na účet správcu dane je potrebné uvádzať variabilný symbol, a konštantný symbol určený v rozhodnutí. Po uplatnení oslobodenia alebo zníženia poplatkovej povinnosti na základe žiadosti a predložených dokladov, správca dane vráti preplatok na poplatku na základe žiadosti platiteľa.

VZN upravujúce poplatok za komunálny odpad:
VZN upravujúce poplatok platné od 1.1.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany

Spracovala: Ing. Erika Okániková, e-mail: dane@kopcany.sk