Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dane a poplatky > Poplatok za komunálne odpady - fyzické osoby    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 26.11.2019, budúci týždeň
(je 47. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.11.2019
- papier: 29.11.2019
20.11.2019 pridané
na stránke:
Vzory tlačív
časť:
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
20.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Adventné tvoreníčko 2019
12.11.2019 pridané
na stránke:
Voľby do NR SR 2020
časť:
Volebné okrsky a volebná miestnosť
11.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022
11.11.2019 pridané
na stránke:
Rozpočet obce
časť:
Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022
07.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
05.11.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
Návrh VZN č. 9-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany
05.11.2019 pridané
na stránke:
Voľby do NR SR 2020
časť:
Voľby NR SR 2020 - rozhodnutie
05.11.2019 pridané
na stránke:
Verejné obstarávanie
časť:
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Jazdiareň Kopčany
05.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Jazdiareň Kopčany
04.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
04.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
31.10.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
Návrh VZN_8_2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 2-2012...
31.10.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Návrh VZN_8_2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 2-2012...
25.10.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
24.10.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Slávnostné otvorenie Lávky cez rieku Moravu
21.10.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - Boričky I, II.

Poplatok za komunálne odpady - fyzické osoby

Poplatníkom poplatku
je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce Kopčany oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť").

Sadzba paušálneho poplatku
poplatok je stanovený za osobu a kalendárny deň 0,0500 eura; ročný poplatok 18,30 eura

Poplatková povinnosť
vzniká
dňom zaevidovania trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta.
zaniká po dni zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Vznik poplatkovej povinnosti
Každá fyzická osoba (poplatník) je povinná do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti splniť oznamovaciu povinnosť. Oznamovaciu povinnosť môže plniť fyzická osoba priamo alebo prostredníctvom iného platiteľa poplatku.

Zmena poplatkovej povinnosti
Každá fyzická osoba (poplatník) je povinná do 30 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie poplatku splniť oznamovaciu povinnosť. Pod takouto zmenou sa rozumie aj zmena adresy trvalého pobytu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomností, zmena počtu poplatníkov, zmena platiteľa poplatku.

Zánik poplatkovej povinnosti
Každá fyzická osoba (poplatník) je povinná do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť oznamovaciu povinnosť zániku poplatkovej povinnosti.

Sankcia za nesplnenie oznamovacej povinnosti
Poplatník sa dopustí správneho deliktu ak nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti, podľa daňového poriadku, správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur,

Zníženie poplatkovej povinnosti v zdaňovacom období
Zníženie poplatku na rok 2013 si môže uplatniť platiteľ poplatku (poplatník) na základe žiadosti a predložených dokladov uvedených v § 14 ods. 14 a. Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku, ak sa poplatník v určenom období zdržiava alebo bude zdržiavať viac ako 90 dní v mimo mesta.

Tlačivá
Žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku:
Žiadosť o zníženie poplatku

Oznamovacia povinnost:
Vznik, zmena poplatkovej povinnosti
Zánik poplatkovej povinnosti
 
Doplňujúce informácie
Poplatok vyrubuje správca dane každoročne na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia poplatková povinnosť k poplatku za komunálny odpad, správca dane vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím. Na základe zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti správca dane upraví vyrubený poplatok rozhodnutím.
Splatnosť poplatku je určená v rozhodnutí. Poplatok sa platí na účet správcu dane 2708683002/5600, ktorý je uvedený v rozhodnutí alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Kopčanoch. Pri platbe na účet správcu dane je potrebné uvádzať variabilný symbol, a konštantný symbol určený v rozhodnutí. Po uplatnení oslobodenia alebo zníženia poplatkovej povinnosti na základe žiadosti a predložených dokladov, správca dane vráti preplatok na poplatku na základe žiadosti platiteľa.

VZN upravujúce poplatok za komunálny odpad:
VZN upravujúce poplatok platné od 1.1.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany

Spracovala: Ing. Erika Okániková, e-mail: dane@kopcany.sk