Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 26. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 29.06.2016
- papier: 30.06.2016
Počasie

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 17.6.2016
publikované dňa: 16.6.2016
publikované dňa: 30.5.2016
publikované dňa: 30.5.2016
publikované dňa: 27.5.2016
OBEC KOPČANYKollárova 318, 908 48 KopčanyV súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Kopčany z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa:pozemku registra C-KN p. č. 902/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m² evidované...
publikované dňa: 27.5.2016
Obec Kopčany ako správca daní a poplatkov pripomína občanom - daňovníkom splatnosť prvej splátky dane z nehnuteľností, dane za psa a miestneho poplatku TKO, ktorá je dňa 31. mája 2016.Daň je možné uhradiť bezhotovostne na číslo účtu uvedenom na rozhodnutí  spolu s príslušným variabilným symbolom, alebo hotovostne v pokladni...
publikované dňa: 24.2.2016
Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany – JACK, Kollárova 315, 908 48 KopčanyVás pozýva na     Kedy?  3.7.-9.7.2016 a 10.7.-16.7.2016 Pobytový     Kde ?   V žrebčíne v Kopčanoch    Kto ?   Všetci tí, ktorí majú  od 7 do 16 rokov  Prímests...
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.