Root > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 9. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 25.02.2015
- papier: 26.02.2015
Počasie
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 11.2.2015
Verejná súťaž Žrebčín, časť KaštieľNázov obstarávania: Revitalizácia cisárskeho barokového objektu – Žrebčín krídlo B – Kaštieľ.Predmetom zákazky je rekonštrukcia cisárskeho barokového objektu Žrebčín krídlo B Kaštieľ. Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Reali...
publikované dňa: 9.2.2015
Obec Kopčany,Kollárova 318, 908 48 Kopčany-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vybavuje: Ing. KnotkováKontakt: 034/6681125, obec@kopcany.skOZNAMO začatí správneho konania v oblasti výrubu drevín1. Číslo Konania: 127/20152. Dátum doručenia žia...
publikované dňa: 6.2.2015
Dňa 3.2.2015 sa v obci Kúty našlo šteňa. Bližšie informácie na telefónom čísle 0948/064 872.
publikované dňa: 20.1.2015
publikované dňa: 12.1.2015
Záujemcovia, ktorí chcú prispieť finančné prostriedky rodine Furikovej z ulice Štefánikovo námestie č. 629, Kopčany na obnovu požiarom poškodeného rodinného domu môžu prispievať na osobné číslo účtu rod. Furikovej : 2616376160/1100.
publikované dňa: 6.6.2012
Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany v spolupráci s Obcou Kopčany pod patronátom VÚC Trnava pozývajú občanov na tradičné jazdecké preteky v parkúrovom skákaní " O cenu Obce Kopčany", ktoré sas uskutočnia v sobotu 9. júna 2012 so začiatkom o 10.00 hod v areáli Žrebčína v Kopčanoch. Súčasťou pretekov sú tiež ...
publikované dňa: 16.5.2012
Obvodný pozemkový úrad v Senici ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona ...
publikované dňa: 7.5.2012
Zber odpadov z kovov, starých vozidiel, elektoodpadu a batérií v stredisku Kopčany. Navrhovateľ: Mária Priehradníková - PREMI viac informácií v priloženom dokumente
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.