Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 42. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.10.2017
- papier: 25.10.2017
Počasie

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 13.10.2017
Únia žien MO Kopčany, Obec Kopčany v spolupráci s ostatnými organizáciami obce Kopčany pripravujú dňa 09.12.2017 Vianočnú dedinku.Záujemci - podnikatelia, výrobcovia, zruční ľudia, ktorí máte záujem predávať svoje výrobky na tomto podujatí, nahláste sa na Obecnom úrade Kopčany - osobne, mailom: obec@kopcany.sk najneskôr do 20.10...
publikované dňa: 6.10.2017
publikované dňa: 22.9.2017
publikované dňa: 17.8.2017
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017. Právo voliť     Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania...
publikované dňa: 27.5.2016
OBEC KOPČANYKollárova 318, 908 48 KopčanyV súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Kopčany z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa:pozemku registra C-KN p. č. 902/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m² evidované...
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.