Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 30. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.07.2016
- papier: 28.07.2016
Počasie

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 21.7.2016
Obec Kopčany,Kollárova 318, 908 48 Kopčany-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vybavuje: Ing. KnotkováKontakt: 034/6681128, obec@kopcany.skOZNAMO začatí správneho konania v oblasti výrubu drevín1. Číslo Konania: 778/20162. Dátum doručenia žiadosti/dátu...
publikované dňa: 20.7.2016
OBEC KOPČANY, Kollárova 318, 908 48 KOPČANYČ. j. 757/2016                                             &nb...
publikované dňa: 18.7.2016
Obec KopčanyKollárova 318, 908 48 KopčanyVyhlasuje podľa  ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy  na predaj stavebného pozemku na ulici Športová v k. ú. Kopčany.Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve sú uverejnené na webove...
publikované dňa: 11.7.2016
VEREJNÁ VYHLÁŠKAObec Kopčany Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 30,31, zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začala dňom 11.07 2016 prerokovávať Zmeny a doplnky Územného plánu obce Kopčany č.1/2016.Obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce Kopčany vypl...
publikované dňa: 1.7.2016
publikované dňa: 29.6.2016
publikované dňa: 27.5.2016
OBEC KOPČANYKollárova 318, 908 48 KopčanyV súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Kopčany z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa:pozemku registra C-KN p. č. 902/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m² evidované...
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.