Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 39. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 28.09.2016
- papier: 29.09.2016
Počasie

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 21.9.2016
Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a miestneho poplatku TKO za rok 2016Obec Kopčany ako správca dane z nehnuteľností pripomína občanom – daňovníkom, že 30.09.2016 bude splatná posledná splátka dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálny odpad podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a mi...
publikované dňa: 20.9.2016
Vybavuje Žabková/033-5563151                                                  &n...
publikované dňa: 23.8.2016
Vážený občan,do časti "Obec Kopčany" > "Kopčanské noviny" sme pridali Kopčanské noviny vo formáte PDF na stiahnutie.
publikované dňa: 29.6.2016
publikované dňa: 27.5.2016
OBEC KOPČANYKollárova 318, 908 48 KopčanyV súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Kopčany z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa:pozemku registra C-KN p. č. 902/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m² evidované...
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.