Root > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 51. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 29.12.2014
- papier: 30.12.2014
Počasie
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 6.11.2014
Pripomíname občanom – daňovníkom, že 30.09.2014 bola splatná posledná splátka dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálny odpad podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 3/2012.Ak si daňovníci doteraz nesplnili svoju povinnosť, žiadame o bezodkladnú úh...
publikované dňa: 22.8.2014
publikované dňa: 13.8.2013
Společná propagace turistického potenciálu dědictví Velké Moravy v příhraničním územíV rámci nového projektu vznikne propagační materiál, záložka pro děti a nová webová stránka www.velka-morava.eu, které budou propagovat zapojené velkomoravské lokality ve Znojmě-Hradišti, Pohansku, Mikulčicích, Starém Městě, Modré a Kopčanech. P...
publikované dňa: 6.6.2012
Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany v spolupráci s Obcou Kopčany pod patronátom VÚC Trnava pozývajú občanov na tradičné jazdecké preteky v parkúrovom skákaní " O cenu Obce Kopčany", ktoré sas uskutočnia v sobotu 9. júna 2012 so začiatkom o 10.00 hod v areáli Žrebčína v Kopčanoch. Súčasťou pretekov sú tiež ...
publikované dňa: 16.5.2012
Obvodný pozemkový úrad v Senici ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona ...
publikované dňa: 7.5.2012
Zber odpadov z kovov, starých vozidiel, elektoodpadu a batérií v stredisku Kopčany. Navrhovateľ: Mária Priehradníková - PREMI viac informácií v priloženom dokumente
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.