Root > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 41. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 29.09.2015
- papier: 30.09.2015
Počasie
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 1.10.2015
Okresný úrad Skalica poskytuje bezplatné služby  pre občanov o možnostiach využitia mediácie.MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROVMáte problémy so zamestnávateľom? Majetkové spory? Dedičské spory?Pomáhame ako vyriešiť určenie rodičovských práv, rozdelenie BSM.....Ponúkame mediačné poradenstvo a mediáciu  mimosúdne riešenie sporov:...
publikované dňa: 17.9.2015
VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KOPČANY  Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch vyhlasuje v súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kopčanoch č.  42/2015  zo dňa 16.9.2015výberové konanie na funkciu HLAVNÝ...
publikované dňa: 9.9.2015
Oznamujeme občanom a priaznivcom tradičného podujatia Hubertova jazda, ktorá sa koná každoročne v mesiaci október, že v roku 2015 sa podujatie z technických príčin neuskuteční.Za pochoponie ďakujeme
publikované dňa: 4.3.2015
Nižšie môžete nájsť materiál k príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc.
publikované dňa: 20.1.2015
publikované dňa: 6.6.2012
Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany v spolupráci s Obcou Kopčany pod patronátom VÚC Trnava pozývajú občanov na tradičné jazdecké preteky v parkúrovom skákaní " O cenu Obce Kopčany", ktoré sas uskutočnia v sobotu 9. júna 2012 so začiatkom o 10.00 hod v areáli Žrebčína v Kopčanoch. Súčasťou pretekov sú tiež ...
publikované dňa: 16.5.2012
Obvodný pozemkový úrad v Senici ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona ...
publikované dňa: 7.5.2012
Zber odpadov z kovov, starých vozidiel, elektoodpadu a batérií v stredisku Kopčany. Navrhovateľ: Mária Priehradníková - PREMI viac informácií v priloženom dokumente
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.