Root > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 44. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 29.10.2014
- papier: 30.10.2014
Počasie
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 14.10.2014
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú...
publikované dňa: 10.10.2014
Starosta Obce Kopčanypodľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávea o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovv y h l a s u j evýbe...
publikované dňa: 30.9.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Kopčanoch15. novembra 2014Miestna volebná komisia v Kopčanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:1. Dušan Dubecký, Ing., 47 rokov, techn...
publikované dňa: 22.8.2014
publikované dňa: 20.8.2014
Podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR - Verejná správa, ''Voľby a referendum'' a v priložených dokumentoch.
publikované dňa: 13.8.2013
Společná propagace turistického potenciálu dědictví Velké Moravy v příhraničním územíV rámci nového projektu vznikne propagační materiál, záložka pro děti a nová webová stránka www.velka-morava.eu, které budou propagovat zapojené velkomoravské lokality ve Znojmě-Hradišti, Pohansku, Mikulčicích, Starém Městě, Modré a Kopčanech. P...
publikované dňa: 6.6.2012
Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany v spolupráci s Obcou Kopčany pod patronátom VÚC Trnava pozývajú občanov na tradičné jazdecké preteky v parkúrovom skákaní " O cenu Obce Kopčany", ktoré sas uskutočnia v sobotu 9. júna 2012 so začiatkom o 10.00 hod v areáli Žrebčína v Kopčanoch. Súčasťou pretekov sú tiež ...
publikované dňa: 16.5.2012
Obvodný pozemkový úrad v Senici ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona ...
publikované dňa: 7.5.2012
Zber odpadov z kovov, starých vozidiel, elektoodpadu a batérií v stredisku Kopčany. Navrhovateľ: Mária Priehradníková - PREMI viac informácií v priloženom dokumente
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.