Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 42. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 23.10.2018
- papier: 24.10.2018
Počasie

publikované dňa: 27.5.2016

OBEC KOPČANY
Kollárova 318, 908 48 Kopčany

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Kopčany z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa:

pozemku registra C-KN p. č. 902/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m² evidovaného na LV č. 2885 v k. ú. Kopčany z vlastníctva obce Kopčany do vlastníctva kupujúcich Antona Hílka a manž. Ingrid Hílkovej, bytom Kopčany, Moravská 733/46.

Dôvodom spôsobu prevodu prípadom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je dlhodobo užívaný kupujúcim, pre obec je pozemok toho času nepotrebný a inak nevyužiteľný.

V súlade s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 2  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľného majetku Obce Kopčany – pozemku formou obchodnej verejnej súťaže.
Predmetom odpredaja nehnuteľného majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže bude odpredaj stavebného pozemku  na výstavbu rodinného domu, a to pozemok:
- Parcela C-KN 2340/129, druh pozemku orná pôda o výmere 1033 m², k. ú. Kopčany
Podmienky verejnej obchodnej súťaže obec zverejní minimálne na 15 dní pred  jej uzávierkou.

V Kopčanoch, 27. 5. 2016

Ing. Dušan Dubecký, v. r.
Starosta obce