Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 38. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.09.2019
- papier: 25.09.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 21.6.2019
Starosta obce Kopčany

 20.06.2019 
 
P O Z V Á N K A
 
                Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa rokovacieho poriadku časť IV ods. 4    z v o l á v a m  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
 
dňa 26.06.2019, t. j. v stredu  o 16.00 hodine
 
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kopčanoch s týmto programom:
 
1. Otvorenie zasadania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kopčany k návrhu záverečného účtu za rok 2018
5. Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
6. Záverečný účet obce Kopčany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
7. Plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany za II. polrok 2019
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území obce Kopčany
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území obce Kopčany
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Kopčany
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
12. Štatút obce Kopčany
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
 
Ing. Dušan Dubecký, v. r.
starosta obce