Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 42. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 23.10.2018
- papier: 24.10.2018
Počasie

publikované dňa: 7.11.2017

Nálepkový systému vývozu komunálneho odpadu od roku 2018

Obec Kopčany, ako správca dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady, prechádza, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 28/2017 zo dňa 04.10.2017, od januára 2018 na nový systém vývozu komunálne odpadu  formou nálepiek. Každá domácnosť  je povinná si  na obecnom úrade  do konca roka 2017  vyzdvihnúť  toľko nálepiek na koľko popolníc má nárok podľa platného VZN č. 4/2016. Súčasne bude každý pri osobnom prebratí poučený o nálepkovom systéme.

Od januára 2018 budú spoločnosťou VPP Holíč s.r.o vyvezené len smetné nádoby označené nálepkou. Nálepky sa budú vydávať na Obecnom úrade Kopčany od 13.11.2017