Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 33. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.08.2019
- papier: 28.08.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 6.8.2018
 
Starosta obce Kopčany
       
06.08.2018 

 

P O Z V Á N K A
 
    Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa rokovacieho poriadku časť IV ods. 4    z v o l á v a m  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
 
dňa 15.08.2018, t. j. v stredu  o 16.00 hodine
 
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kopčanoch s týmto programom:
 
1. Otvorenie zasadania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Stanovenie volebného obvodu a počtu poslancov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
 
 
Ing. Dušan Dubecký, v. r.
starosta obce


Rozdeľovník:
1. Bitala Jozef, 2. Chanečka Dušan, Mgr., 3. Kotvan Ján, 4. Malík Radovan, 5. Palkovič Ladislav, 6. Pavlačka Pavol Ing., 7. Pelikán Jaroslav, 8. Ružička Dušan, 9. Šafránek Pavol