Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 25. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 19.06.2018
- papier: 20.06.2018
Počasie

publikované dňa: 28.3.2017

ZBERNÝ DVOR KOPČANY

Oznamujeme občanom, že od 05. apríla 2017 t. j. streda bude otvorený Zberný dvor v Kopčanoch na ulici Bratislavskej (areál bývalej výkupne kovošrotu)

Otváracie hodiny:
Pondelok: 07,30 hod. – 11,30 hod.
Streda: 13,00 hod. – 17,00 hod.
Sobota: 08,00 hod. – 12,00 hod.

Zodpovedný zamestnanec: Karol Zima, tel. 0944 546 239

V Zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať nasledovné druhy odpadov:

• Papier – napr. knihy, zošity, obalový papier, kartóny, krabice, noviny, časopisy
• Plasty – PET fľaše z nápojov, obaly z čistiacich prostriedkov (zakazuje sa odovzdávať plasty znečistené alebo naplnené inými látkami), fólie, polystyrén
• Sklo – biele, fľaše, zaváraninové poháre, sklo z okenných tabúľ
• Vyradené elektronické a elektrické zariadenia

–    biela technika – domáce spotrebiče (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky,..)
- Čierna technika – spotrebiče (televízory, videá, sporáky, ...)
- Kancelárska technika (počítače, tlačiarne, kopírky,...)
- Káble, staré zástrčky a vypínače
- Elektrické nástroje ( vŕtačky, vysávače, el. hračky, ...)

• Objemný odpad – rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, matrace, gumolity, koberce, okenné rámy bez sklenej výplne a pod.
• Textílie – oblečenie, obuv, módne doplnky
• Drevnú hmotu – orezané konáre zo stromov a kríkov
• Pokosenú trávu a lístie
• Drobný stavebný odpad (DSO) – odpad zo stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou (tehly, dlaždice, omietka, škridla, betónová suť alebo kamenivo), ktorých jednotlivé kusy nesmú presahovať hmotnosť 15 kg. Betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina. Hmotnosť a rozmery jednotlivých dovážaných častí musia spĺňať podmienku ľahkej manipulácie s nimi. V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch je tento odpad spoplatnený a to 0,03 €/ 1 kg drobného stavebného odpadu.

Na Zberný dvor v Kopčanoch môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom v obci Kopčany (nie podnikateľský subjekt) odovzdať bezplatne horeuvedené druhy odpadov (okrem DSO)

Maximálne množstvo odovzdaného odpadu je 1 m³ na osobu za kalendárny rok u každej komodity jednotlivo.
Pri odovzdávaní odpadu do Zberného dvora je potrebné preukázať sa osobne  platným dokladom totožnosti a postupovať podľa pokynov povereného zamestnanca Zberného dvora odpadov v Kopčanoch.
Preberanie odpadov je bezplatné, okrem drobného stavebného odpadu. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch je drobný stavebný odpad spoplatnený a to 0,03 €/ 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. Občan, ktorý odovzdá drobný stavebný odpad uhradí poplatok v hotovosti zamestnancovi Obce Kopčany, ktorý mu následne vydá príjmový pokladničný doklad.

V týchto dňoch bude prebiehať aj likvidácia čiernych skládok v obci, preto dôrazne žiadame obyvateľov, aby miesta s nezákonne umiestneným odpadom nerozširovali a nevytvárali nové čierne skládky.

Dôležitá informácia!!!
Domový zber plastov a papiera do vriec každý posledný týždeň v mesiaci ostáva nezmenený.