Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 42. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.09.2019
- papier: 25.09.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 9.10.2019

Oznamujeme Vám, že konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Petrova Ves“ je možné uskutočniť na Okresnom úrade Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 15, 909 01 Skalica počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 034/6648262, alebo e-mailom (petra.brezovska@minv.sk)

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 15, 909 01 Skalica do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa § 6 odseku 5 zákona do 23.10.2019.

oznámenie je uverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-obce-petrova-ves