Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 38. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.09.2019
- papier: 25.09.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 16.8.2019

Starosta obce Kopčany


16.08.2019


P O Z V Á N K A


      Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa rokovacieho poriadku časť IV ods. 4    z v o l á v a m  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 21.08.2019, t. j. v stredu  o 16.00 hodine


v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kopčanoch s týmto programom:

1. Otvorenie zasadania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Zmena rozpočtu obce Kopčany
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kopčany
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver


Ing. Dušan Dubecký
starosta obce