Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 21.01.2020, tento týždeň
(je 4. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy:28.01.2020
- papier:29.01.2020
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

 

sprievodkyňa pre kultúrne pamiatky:
Mgr. Lucia Pecinová
tel.: 0908 550 291

 

publikované dňa: 16.8.2019

Starosta obce Kopčany


16.08.2019


P O Z V Á N K A


      Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa rokovacieho poriadku časť IV ods. 4    z v o l á v a m  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 21.08.2019, t. j. v stredu  o 16.00 hodine


v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kopčanoch s týmto programom:

1. Otvorenie zasadania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Zmena rozpočtu obce Kopčany
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kopčany
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver


Ing. Dušan Dubecký
starosta obce