Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 33. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.08.2019
- papier: 28.08.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 3.12.2018

Nálepky na smetné nádoby 2019

OZNAM

Obec Kopčany, ako správca dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady oznamuje poplatníkom, že od 05.12.2018 sa na obecnom úrade budú vydávať nálepky na smetné nádoby platné od 01.01.2019. Každá domácnosť je povinná si na obecnom úrade podľa rozpisu vydávania nálepiek na popolnice vyzdvihnúť nálepku. Administrácia, pri ktorej sa budú súčasne kontrolovať platby za miestny poplatok za komunálne odpady, je časovo náročná, preto žiadame dodržať termíny, ktoré sú určené pre jednotlivé ulice a to nasledovne:

49.týždeň (05.12.-07.12.2018) ulice: Bratislavská, Slnečná, Moravská, Sasinkova, Hurbanova

50. týždeň (10.12.-14.12.2018) ulice: Kollárova, Športová, Masarykova, Priečna, právnické osoby

51. týždeň ( 17.12.-19.12.2018) ulice: Marxova, Štefánikovo nám., Damborského


Časový rozpis vydávania nálepiek je tiež dostupný na webovom sídle obce, FB profile, vývesnej a úradnej tabuli OcÚ Kočpany.