Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > Materiál na pripomienkovanie a diskusiu    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 29.09.2020,
budúci týždeň
(je 39. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 22.09.2020
- papier: 23.09.2020
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výberové konanie riaditeľ MŠ - V. kolo
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
08.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pripomienky k CP - SI
26.08.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Územné rozhodnutie - Slovak telekom a.s.

25.1.2019.pdf file type iconVZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kopčany - návrh(196,03 KB)
25.1.2019.zip file type iconVZN č. 2-2019-Zmeny a doplnky UPN-O - návrh(1894,08 KB)
07.2.2019.pdf file type iconRokovací poriadok(149 KB)
14.2.2019.zip file type iconKomunitný plán sociálnych služieb(690,85 KB)
14.2.2019.pdf file type iconZásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva(135,11 KB)
19.3.2019.pdf file type iconVZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda(605,94 KB)
02.6.2019.pdf file type iconPlán práce 2(274,42 KB)
03.6.2019.pdf file type iconVZN č 4 -Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území obce Kopčany - návrh(244,16 KB)
03.6.2019.pdf file type iconVZN č. 5-2019 Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území obce Kopčany -návrh(159,39 KB)
03.6.2019.pdf file type iconVZN č. 6-2019 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Kopčany(159,86 KB)
07.6.2019.pdf file type iconVZN č. 7-2019 Kopcany ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 22012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole...(125,76 KB)
31.10.2019.pdf file type iconNávrh VZN_8_2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 2-2012...(124,19 KB)
05.11.2019.pdf file type iconNávrh VZN č. 9-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany(163,76 KB)
31.1.2020.pdf file type iconVZN 1/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste (zabezpečenie verejného poriadku)(138,84 KB)
31.1.2020.pdf file type iconVZN 2/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce Kopčany(131,36 KB)
31.1.2020.pdf file type iconVZN 3/2020 o ochrane verejnej zelene na území Obce Kopčany(126,3 KB)