Skip Navigation LinksRoot > Projekty > Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kopčany    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 03.03.2020,
budúci týždeň
(je 9. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 25.02.2020
- papier: 26.02.2020

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu:

Obec KOPČANY

Názov projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia  v obci Kopčany  

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kopčany

Špecifické ciele:

·         zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Kopčany prostredníctvom jeho modernizácie

·         zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Kopčany

·         zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce Kopčany

Východiskový stav: Dňa 18.12.2015 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kopčany“. Prijímateľ, obec Kopčany so sídlom Kollárova 318, 908 48 Kopčany získa pomoc Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do výšky 304583,05 €.

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ sa dosiahne úspora spotreby elektriny v objeme 274,10 GJ ročne.

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec  Kopčany, Kollárova 318, 908 48

Dátum začatia realizácie projektu:

09/2015

Dátum skončenie realizácie projektu:

06/2016

Logo operačného programu:

 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Výška poskytnutého príspevku:

304.583,05  

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu (uvedené musí byť pravidelne aktualizované).

 

 

 

 

           

 

 

Stav pred rekonštrukciou: