Skip Navigation LinksRoot > Projekty > Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 29.09.2020,
budúci týždeň
(je 39. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 22.09.2020
- papier: 23.09.2020
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výberové konanie riaditeľ MŠ - V. kolo
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
08.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pripomienky k CP - SI
26.08.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Územné rozhodnutie - Slovak telekom a.s.

Obec Kopčany na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v zastúpení Trnavský samosprávny kraj, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: IROP-Z-302021H278-221-10.

Prijímateľ:
Názov:                                               obec
Kopčany                           
Sídlo:                                                
Kollárova 318, 908 48  Kopčany                         

IČO:                                                    00 309 613
Kód projektu:                                   
302021H278  

Názov projektu:                                Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany  

 

Výška finančného príspevku:         maximálna výška NFP 220 242,93 Eur

 

 

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity materskej školy v obci Kopčany. Vytvorenie dostatočných priestorov s kvalitnými, výchovno-vzdelávacími a materiálno-technickými podmienkami. Zlepšiť dostupnosť predškolskej výchovy pre všetky deti z obce, ako aj vytvoriť podmienky na realizáciu inkluzívneho vzdelávania.

 

Miesto realizácie projektu:    Obec Kopčany


Poskytovateľ:                          Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

   v zastúpení Trnavský samosprávny kraj

 

Kód výzvy:                                          IROP-PO2-SC221-2016-10

Operačný program:                Integrovaný regionálny operačný program


Spolufinancovaný fondom:   Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os:                            2.  Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným    

                                                 službám

 

Investičná priorita:                 2.2.  Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,  

                                                 zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom           

                                                 vývoja vzdelávania a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                       2.2.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

 

 

www.mpsr.sk