Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 03.03.2020,
budúci týždeň
(je 9. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 25.02.2020
- papier: 26.02.2020

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

 

sprievodkyňa pre kultúrne pamiatky:
Mgr. Lucia Pecinová
tel.: 0908 550 291

 

publikované dňa: 4.2.2020

OBEC  KOPČANY, Kollárova 318, 908 48 Kopčany


OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu


Obec Kopčany, ako dotknutá obec informuje o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Holíč“

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť na webovom sídle ministerstva: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-4-upn-o-holic

Oznamujeme, že konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Holíč je možné uskutočniť na Okresnom úrade Skalica, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 15, Skalica počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie dohodnúť vopred telefonicky na č. 034/6648262 alebo e-mailom: petra.brezovska@minv.sk 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Skalica. odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 15, Skalica do 15 dní od dňa zverejnenia oznámenia.

Ing. Dušan Dubecký, v. r.
Starosta obce


Vyvesené: 04.02.2020
Zvesené: 18.02.2020