Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 03.03.2020,
budúci týždeň
(je 9. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 25.02.2020
- papier: 26.02.2020

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

 

sprievodkyňa pre kultúrne pamiatky:
Mgr. Lucia Pecinová
tel.: 0908 550 291

 

publikované dňa: 13.2.2020

Starosta obce Kopčany


13.02.2020


P O Z V Á N K A

                Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa rokovacieho poriadku časť IV ods. 4    z v o l á v a m  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 19.02.2020, t. j. v stredu  o 16.00 hodine


v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kopčanoch s týmto programom:

1. Otvorenie zasadania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Zmena rozpočtu obce Kopčany na rok 2020
5. VZN č. 1/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste (zebezpečenie verejného poriadku)
6. VZN č. 2/2020 o udržiavaní čistoty na území obce Kopčany
7. VZN č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene na území obce Kopčany
8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Kopčany za rok 2019
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver


Ing. Dušan Dubecký, v. r.
starosta obce