Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > VZN a vyhlášky    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 08.12.2020,
budúci týždeň
(je 49. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 23.11.2020
- papier: 27.11.2020
01.12.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
27.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Bezpečnosť detí v online priestore
26.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
25.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 9-2019 o miestnach daniach
25.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Plán kontrol HK
23.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Sčítanie obyvateľov
20.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznámenie - mimoriadny lov zajačej zveri
18.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Otvorené odberné miesto pre testovanie obyvateľov antigénovými testami
13.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
12.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Otvorenie úradu
09.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
OZNAM!!!
09.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky testovania
09.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky testovania
05.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
POZOR!!! ZMENA ČASU ODBEROV!!!
04.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Plošné testovanie na COVID 19 v obci Kopčany – II. kolo

Platné VZN

.pdf file type iconVZN 04/2020 - ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky sližieb v obci Kopčany(159,93 KB)
.pdf file type iconVZN 03/2020 - o ochrane verejnej zelene na území obce Kopčany(137,61 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2020 - o udržiavaní čístoty a poriadku na území obce Kopčany(144,08 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2020 - o činnostiachm ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste(159,58 KB)
.pdf file type iconVZN 09/2019 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany(163,54 KB)
.pdf file type iconVZN 08/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 2/2012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni(122,98 KB)
.pdf file type iconVZN 07/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 2/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni(125,16 KB)
.pdf file type iconVZN 05/2019 - O Trhovom poriadku pre určené príležitostné trhy na území obce Kopčany(162,87 KB)
.pdf file type iconVZN 04/2019 - Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území obce Kopčany(179,75 KB)
.pdf file type iconVZN 03/2019 - o organizácii miestneho referenda(258,61 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2019 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Kopčany č.1/2018(163,13 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2019 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Kopčany(199,07 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2018 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kopčany(470,7 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2017 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb(553,16 KB)
.zip file type iconVZN 03/2016 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN-O Kopčany č. 1/2016(1879,87 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2016 - o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka základnej školy(140,57 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2015 - ktorým sa vyhlasuje zaväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN-O) Kopčany č.1/2014(115,77 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2013 - o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na území obce Kopčany(1278,49 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom dieťaťa v základnej umeleckej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť censtra voľného času, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni(1112,92 KB)
.pdf file type iconVZN 03/2011 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnov Územného plánu (ÚPN) Kopčany č. 1/2010(378,31 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2011 - o zákaze používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách(548,57 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2011 - o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania(1642,28 KB)
.pdf file type iconVZN 4/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa...(1384,76 KB)
.pdf file type iconVZN 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kopčany(745,46 KB)
.pdf file type iconVZN 2/2009 o určovaní miest na umestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Kopčany(664,7 KB)
.pdf file type iconVZN 1/2009 - ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných VPv obci Kopčany(703,7 KB)
.pdf file type iconVZN 5/2008 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy(339,53 KB)
.pdf file type iconVZN 04/2008 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času predaja služieb na území Obce Kopčany(957,96 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2007 - ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí(143,33 KB)
.pdf file type iconVZN 1/2007 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kopčany(215,7 KB)
.pdf file type iconVZN 2/2006 o zákaze vstupu na vybrané druhy pozemkov(559,15 KB)
.pdf file type iconVZN 1/2005 ktorým sa dopĺňa VZN č. 4-2004 o záväznej časti Územného plánu obce Kopčany(892,29 KB)
.pdf file type iconVZN 4/2004 o záväznej časti Územného plánu obce Kopčany(2874,88 KB)
.pdf file type iconVZN 2/2004 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov(275,76 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2004 - ktorým sa určuje školský obvod pre základnú školu na území obce(107,68 KB)
.pdf file type iconVZN 03/2003 - Povodňový plán obce Kopčany(145,24 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2003 - o chove a držaní domácich a úžitkových zvierat(218,94 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2003 - o výške úhrady za nevyhnutné životné úkony, práce a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby(159,73 KB)