Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > VZN a vyhlášky    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 03.03.2020,
budúci týždeň
(je 9. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 25.02.2020
- papier: 26.02.2020

VZN

.pdf file type iconVZN 03/2020 - o ochrane verejnej zelene na území obce Kopčany(137,61 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2020 - o udržiavaní čístoty a poriadku na území obce Kopčany(144,08 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2020 - o činnostiachm ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste(159,58 KB)
.pdf file type iconVZN 09/2019 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany(163,54 KB)
.pdf file type iconVZN 08/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 2/2012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni(122,98 KB)
.pdf file type iconVZN 07/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 2/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni(125,16 KB)
.pdf file type iconVZN 06/2019 - ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Kopčany(164,31 KB)
.pdf file type iconVZN 05/2019 - O Trhovom poriadku pre určené príležitostné trhy na území obce Kopčany(162,87 KB)
.pdf file type iconVZN 04/2019 - Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území obce Kopčany(179,75 KB)
.pdf file type iconVZN 03/2019 - o organizácii miestneho referenda(258,61 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2019 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Kopčany č.1/2018(163,13 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2019 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Kopčany(199,07 KB)
.pdf file type iconVZN 04/2018 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času predaja služieb na území Obce Kopčany(957,96 KB)
.pdf file type iconVZN 03/2018 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany(419,59 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2018 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kopčany(470,7 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2018 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Kopčany(252,76 KB)
.pdf file type iconVZN 04/2017 - O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany(198,28 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2017 - zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Kopčanoch(347,16 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2017 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb(553,16 KB)
.pdf file type iconVZN 04/2016 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany(200,59 KB)
.zip file type iconVZN 03/2016 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN-O Kopčany č. 1/2016(1879,87 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2016 - o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka základnej školy(140,57 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2015 - ktorým sa vyhlasuje zaväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN-O) Kopčany č.1/2014(115,77 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2013 - o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na území obce Kopčany(1278,49 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom dieťaťa v základnej umeleckej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť censtra voľného času, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni(1112,92 KB)
.pdf file type iconVZN 03/2011 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnov Územného plánu (ÚPN) Kopčany č. 1/2010(378,31 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2011 - o zákaze používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách(548,57 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2011 - o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania(1642,28 KB)
.pdf file type iconVZN 06/2008 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany(237,92 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2007 - ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí(143,33 KB)
.pdf file type iconVZN 03/2005 - ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Obce Kopčany(124,98 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2004 - ktorým sa určuje školský obvod pre základnú školu na území obce(107,68 KB)
.pdf file type iconVZN 03/2003 - Povodňový plán obce Kopčany(145,24 KB)
.pdf file type iconVZN 02/2003 - o chove a držaní domácich a úžitkových zvierat(218,94 KB)
.pdf file type iconVZN 01/2003 - o výške úhrady za nevyhnutné životné úkony, práce a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby(159,73 KB)
.pdf file type iconVZN 02/1998 - o trhovom poriadku a podmienkach predaja poživatín na území obce Kopčany(140,52 KB)