Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 03.03.2020,
budúci týždeň
(je 9. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 25.02.2020
- papier: 26.02.2020

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

 

sprievodkyňa pre kultúrne pamiatky:
Mgr. Lucia Pecinová
tel.: 0908 550 291

 

publikované dňa: 9.5.2019
Starosta obce Kopčany        
 
09.05.2019 
 
P O Z V Á N K A
 
                Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa rokovacieho poriadku časť IV ods. 4    z v o l á v a m  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
 
dňa 14.05.2019, t. j. v utorok  o 16.00 hodine
 
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kopčanoch s týmto programom:
 
1. Otvorenie zasadania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Zmena rozpočtu na rok 2019
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
 
Ing. Dušan Dubecký, v. r.
starosta obce